KVKK AYDINLATMA METNİ

EFE Etiket (“Şirket”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlarla; sınırlı, ölçülü ve amaçla bağlantılı bir biçimde; kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süreyle sınırlı olarak kişisel verileri muhafaza etmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesine ve Kanun’un 4. maddesine uygun şekilde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

a. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Efe Etiket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklananlar doğrultusunda işlenir.

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz; insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi, Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde faydalandırmak için çalışmaların yapılması, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Şirketimize talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, Şirketimizin internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi ve www.efeetiket.com internet adresinden paylaşılmış olan Efe Etiket Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda yer alan hükümlerin uygunluğunun sağlanması amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk v.b. konularda), yetkili kurum ve kuruluşlara, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır.

d. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Şirketimiz, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.
Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yazılı olarak veya güvenli elektronik imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuru formunda yer alan adrese göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Son olarak belirtmek isteriz ki; kişisel verilerinizin korunması, Şirketimiz için büyük önem arz etmekte olup kişisel verilerinizin işlenmesinde güvenlik ve diğer konularda en üst düzeyde özen gösterilmektedir. Bu amaçla, Şirketimiz tarafından Kanuna ve diğer mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması Şirketimiz için her zaman birincil öneme sahiptir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz tüm ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir.